Company Profile

บริษัท สติทช์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สติทช์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ ศูนย์บริการทาจิม่า เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์บริการจากผู้ผลิตโดยตรง จัดตั้งขึ้นวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้ กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน